Foto Frida Ekman

Den talande tystnaden

Under pågående pandemi har berättelser om ökat stödbehov hos kvinnor och tjejer florerat ymnigt i media. Ökning av våld i tider av kris bekräftas såväl av forskning som av praktisk kvinnojourserfarenhet. Roks vet, till skillnad från många andra aktörer, att kriser skapar osäkerhet som gör att våldsamma män får ett större kontrollbehov. Ju mer tid i hemmet, desto mer utsatta blir kvinnor och tjejer för mäns våld och maktutövning. Det talas emellertid rätt tyst om tystnaden. Den som uppstår för att kvinnan eller tjejen inte kan eller vågar kontakta andra utan är fast med en våldsutövande man inom hemmets fyra väggar. Den tystnaden är talande och den ska vi bryta. Vi bryter dagligen både tystnaden i medierna om denna tystnad och den förlamande tystnad som mansvåldets pandemi skapar och verkar i. Roks vägrar vara tysta.

Text: Vanessa Gustafsson
Foto: Frida Ekman