Kajsa Ekis Ekmans inställda gig – konflikter och konsekvenser

Roks uppmärksammade styrelsebeslut om att i sista minuten avblåsa Kajsa Ekis Ekmans föreläsning på en konferens i Göteborg har blivit en het potatis. Beslutet har blottat en inneboende motsättning som nu kan få stor betydelse för Roks framtid.Kvinnotryck reder ut vad som hänt och varför.

Text: Åsa Ohlsson

Under åren har Kajsa Ekis Ekman varit flitigt anlitad av Roks. Senast i januari var hon talare på en ljusmanifestation i Stockholm med anledning av den omtalade gruppvåldtäkten i Fittja. På konferensen i Göteborg den 20 februari, med temat porr och prostitution, skulle hon också medverka. Det är, säger Roks ordförande Zozan Inci, ett område där Roks har stort förtroende för hennes kunskaper. Ekis Ekman skulle bland annat ta upp hur vägen till en sexköpslag ser ut i ett trettiotal olika länder hon har besökt.

Men det blev ingen medverkan. På grund av en debattartikel hon skrivit, »Med könet i knoppen« samt en efterföljande replik »Ge mig svar inte ordsallader« (Aftonbladet 17/1 resp 8/2) ställde Roks in hennes föreläsning. Artiklarna hade orsakat en stormig debatt på landets kultur- och ledarsidor, bland andra hade poeten Athena Farrokhzad riktat hård kritik mot Ekis Ekmans frågeställningar (»Feminism för dårar«, Aftonbladet 24/1).

Emilia Nilsson, foto privat
Emilia Nilsson, foto privat
Emilia Nilsson, verksamhetsansvarig på Tjejjouren Vilda i Tranås, reagerade på Ekis Ekmans debattartiklar. Hon upplevde att de hade en fientlig ton mot transpersoner. Därför vände sig Tjejjouren Vilda till Roks styrelse fredagen före konferensen och ifrågasatte valet av Kajsa Ekis Ekman som föreläsare.

– Vi skrev ett ganska välutvecklat mejl till styrelsen där vi uppmärksammade hennes debattartiklar. Framförallt var det sättet Ekis skrivit på som vi reagerade mot, ett anklagande sätt mot transpersoner, en förtryckande ton, säger Emilia Nilsson.

De fick svaret att styrelsen skulle diskutera saken.

Framförallt var det sättet Ekis skrivit på som vi reagerade mot, ett anklagande sätt mot transpersoner, en förtryckande ton.

Tre dagar före konferensen i Göteborg hörde Roks av sig till Kajsa Ekis Ekman om praktiska frågor kring hennes program­punkt. Debattartiklarna nämndes inte då.

Men dagen före konferensen ringde vice ordförande Cecilia Heikkinen upp Ekis Ekman och meddelade att de avbokade hennes medverkan. Kajsa blev förvånad.

– Hon sa till mig att de har ett årsmötes­beslut på att de ville välkomna alla som identifierar sig som kvinnor. Vad bra sa jag, jag är kvinna. Jag fattade inte vart hon ville komma. Men då sa hon att det betydde att jag inte var välkommen, säger Ekis Ekman.

Kajsa Ekis Ekman, foto Hedda Axelsson
Kajsa Ekis Ekman, foto Hedda Axelsson

Hon sa till mig att de har ett årsmötesbeslut på att de ville välkomna alla som identifierar sig som kvinnor. Vad bra sa jag, jag är kvinna. Jag fattade inte vart hon ville komma. Men då sa hon att det betydde att jag inte var välkommen.

Roks ordförande Zozan Inci beklagar att beskedet kom så tätt inpå.

– Vi undviker att ta förhastade beslut, men i det här fallet hade styrelsen inte hunnit diskutera saken tidigare, och efter­som vi aldrig beslutar någonting utan att först ha en ordentlig genomgång blev det dessvärre ett sent besked. Styrelsens beslut grundar sig på en oro som en del av våra medlemsjourer uttryckte gällande Kajsas deltagande på Roks konferens i Göteborg och det årsmötesbeslut som togs 2016.

Under samtalet från vice ordförande Cecilia Heikkinen fick Ekis Ekman också veta att vissa medlemmar hade hört av sig till Roks styrelse och förklarat att de kände sig otrygga på grund av hennes artiklar om olika sätt att definiera kön.

– Om och om igen fick jag höra samma mening – »vi har årsmötesbeslut på att alla som identifierar sig som kvinnor är det«. Men vad i mina texter som gick emot stadgarna och årsmötesbeslutet preciserades inte. Jag frågade flera gånger, men fick svaret att jag hade kritiserat att kön var något individer själva kunde välja och det måste man tycka om man ska komma dit, berättar Ekis.

Cecilia Heikkinen uppger att hon förklarat skälen till det inställda uppdraget för Kajsa Ekis Ekman.

– Jag meddelade att styrelsen haft en diskussion och att vi kommit fram till att en medverkan inte är förenlig med att vi riktar oss till alla som definierar sig som tjejer/kvinnor, eftersom vi har medlemmar och stödsökande som känt sig ifrågasatta i och med Kajsas debattartiklar och det är på Roks plattform medverkan skulle ha skett. Jag har inte sagt att hon inte är välkommen, utan att vi avbryter hennes medverkan. Hon får förstås sitt arvode, som tidigare bestämts, säger Cecilia Heikkinen.

Kajsa Ekis Ekman känner sig missförstådd och säger att hon inte är emot någon. Hennes syfte med att skriva den omtalade debattartikeln var istället att öppna för diskussion och få folk att fundera: vad är kön egentligen?

– Men jag trodde aldrig att Roks av alla organisationer skulle göra så här.

Ordförande Zozan Inci understryker att beslutet handlade om att en av Roks målgrupper ifrågasattes, och förklarar att i ett sådant fall har målgruppen tolkningsföreträde.

– Vi är mycket tacksamma att vi fick ta del av den tolkningen, säger Zozan Inci. Vi kan såklart inte veta vad alla inbjudna föreläsare anser i olika frågor, men om de öppet visat en åsikt och gjort ett ställningstagande som strider mot Roks årsmötesbeslut samverkar vi inte.

Roks är en demokratiskt uppbyggd organisation. Som verktyg för att säkerställa den demokratiska processen i organisationen finns föreningsformalia och stadgar. Dessa bildar stommen i Roks som ska garantera att beslut fattas demokratiskt och att medlemmarna har insyn. Det är dock sällan som enskilda styrelsebeslut blir genomlysta i detalj på detta sätt. Men i och med den stora uppmärksamheten kring Kajsa Ekis Ekmans inställda föreläsning är det viktigt att låta de olika parterna komma till tals och även redovisa det rent formella tillvägagångssättet. Att den egna tidningen kan genomföra en saklig rapportering av en händelse som väckt starka känslor, såväl inom rörelsen som hos allmänheten, är av stor betydelse i en demokratisk rörelse som Roks. Genom att stadgar och formalia följs står också Roks rustad även om det skulle komma mer konfliktfyllda tider.

Det är i denna öppna, demokratiska anda som Kvinnotryck också kan följa god publicistisk sed genom nödvändig källgranskning och genom att ta upp formalia som föregått det omtalade beslutet.

I Roks stadgar 15 § står att styrelsen ska leda verksamheten i »överensstämmelse med organisationens stadgar samt beslut fattade av årsmötet«. I det officiella uttalande som styrelsen gjorde i samband med Ekis Ekmans inställda medverkan står det: »Styrelsen lyder under årsmötesbesluten och med anledning av det beslut från årsmötet 2016 som slår fast att vi ska vara tydliga med att vi vänder oss till alla som definierar sig som kvinnor eller tjejer…‹ är inte en medverkan förenlig med jourernas intressen.«

Efter att Kvinnotryck tagit del av handlingarna visar det sig att den exakta formuleringen från årsmötesprotokollet 2016 lyder: »att vi ska vara tydliga med att vi vänder oss till alla som definierar sig som kvinnor eller tjejer i alla utåtriktade såväl som interna dokument.« (Reds kursivering.) Den sista delen, att beslutet rör externa och interna dokument, har alltså utelämnats i det officiella uttalandet.

Hur resonerade styrelsen när de tolkade beslutet om vad som ska stå i doku­menten till att även gälla inbjudna gästers medverkan i seminarier? Kvinnotryck ställer frågan till Zozan Inci.

– Som överallt annars kan såklart en tolkning alltid diskuteras, men detta var den tolkning styrelsen gjorde, och det är den vi bedömt som rimlig.

På årsmötet väljs förutom styrelse även föreningsrevisorer. Sedan ett år är det Anne-Marie Krafft Karlsson, vid Vallentuna kvinnojour, som är Roks revisor. Revisionsberättelsen ska bland annat innehålla en bedömning av hur styrelsen skött sitt uppdrag. Hur ser hon på hänvisningen till årsmötesbeslutet när det gäller inbjudna gäster till seminarier?

– Jag har ställt frågan om hur de resonerat kring tolkning av årsmötesbeslut gällande dokumenten, men jag har inte fått något svar, säger hon. Vad jag tänker är att de har tolkat detta väldigt strängt och min fundering är hur någon egentligen ska kunna medverka i ett seminarium framöver. Med tanke på Kajsa Ekis Ekmans engagemang i många av våra frågor är det förvånande att tolka det som att hon vill utesluta någon. Som revisor kan jag dock säga att det krävs mycket för att man som revisor klandrar en styrelse, man friar hellre än fäller.

Anne-Marie Krafft Karlsson noterar att det ofta finns en skillnad mellan tjejjourerna och kvinnojourerna. Tjejjourer som inte har något boende har inte samma problematik som kvinnojourerna har.

Anne-Marie Krafft Karlsson, foto privat
Anne-Marie Krafft Karlsson, foto privat

Vad jag tänker är att de har tolkat detta väldigt strängt och min fundering är hur någon egentligen ska kunna medverka i ett seminarium framöver.

En kvinnojour som reagerade starkt på Kajsa Ekis Ekmans inställda medverkan var kvinnojouren Märta i Ljungby.

– Meddetsamma som vi fick mejlet om att de hade ställt in Kajsa Ekis Ekmans medverkan mejlade vi Roks styrelse eftersom vi ansåg att det var ett överilat och kategoriskt beslut, säger Kerstin Lenander, verksamhetsansvarig vid kvinnojouren Märta.

I sitt mejl till Roks styrelse skrev Kvinnojouren Märtas styrelse bland annat så här: Vi ägnar oss väl inte åt åsiktsregistrering och kan väl inte förutsätta att våra inbjudna föreläsare i allt tycker som en måste tycka för att kunna föreläsa inom sitt område.

– Kajsa Ekis Ekman är dessutom en person som har vunnit respekt genom att vända och vrida på många av de frågor som är viktiga för Roks. I årsmötesbeslutet står inte något om vilka samhällsdebattörer som kan anlitas. Det är en övertolkning att utesluta henne som talare, säger Kerstin Lenander och lägger till: Det är en annan sak om hon hade företrätt Roks och talat i Roks namn.

Ett annat skäl som Roks tar upp i sitt officiella uttalande om Kajsa Ekis Ekmans stoppade föredrag, var att debattartiklarna publicerades i en rikstäckande tidning och »får därför anses vara ett officiellt ställningstagande från Kajsa Ekis Ekman«.

– Som journalist är det mitt yrke att reflektera över samhällsfrågor. Journalister är inte partier eller myndigheter och vi gör inte officiella ställningstaganden, säger Ekis Ekman.

Zozan Inci säger till Kvinnotryck att alla får lov att tycka olika samt stå för olika saker samtidigt. Men hon poängterar att årsmötet är en demokratisk plattform för alla medlemsjourer, och de beslut som fattas där är det styrelsens skyldighet att efterfölja.

Zozan Inci, foto Frida Ekman
Zozan Inci, foto Frida Ekman

Vi kan såklart inte veta vad alla inbjudna föreläsare anser i olika frågor, men om de öppet visat en åsikt och gjort ett ställningstagande som strider mot Roks årsmötes­­beslut samverkar vi inte.

Tillbaka till Emilia Nilsson på Tjejjouren Vilda i Tranås.
Vad tror du händer nu med Roks?

– Jag tror att det blir en ganska stor grej på årsmötet. Det kommer att bli en splittring. Många tjejjourer är positiva till styrel­sens beslut medan kvinnojourerna har en annan syn, så det kommer att bli mycket debatt. Det är positivt att frågan lyfts, men det är också negativt med splittringen.

Kerstin Lenander, från Kvinnojouren Märta är också inne på risken för splittring:

– Vi behöver inte det här om jag säger så. Nu är det inte lång tid kvar till årsmötet och man kan tänka sig att det blir polariserat. Det är synd om det kommer att färga hela årsmötet.

Kerstin Leander, foto privat
Kerstin Leander, foto privat

Kajsa Ekis Ekman har vunnit respekt genom att vända och vrida på många av de frågor som är viktiga för Roks. I årsmötesbeslutet står inte något om vilka samhälls­debattörer som kan anlitas. Det är en annan sak om hon hade företrätt Roks och talat i Roks namn.

DETTA HAR HÄNT
Kajsa Ekis Ekman blev i slutet av 2017 kontaktad av Roks för att föreläsa på en konferens om porr och prostitution. Men dagen före konferensen ställdes hennes medverkan in. Roks styrelse motiverade det med att hon hade skrivit artiklar om könsidentitet som gick emot ett årsmötesbeslut.
Händelsen har gett eko i såväl svensk som internationell press, och inom jourrörelsen råder det delade meningar om styrelsens tolkning av det åberopade årsmötesbeslutet.