Killars våld mot tjejer – notiser

Foto Sydney Sims, Unsplash

Uppdaterad skolplan försvårar för tjejjourer

Hösten 2022 ändrades skolplanen i vissa delar. I den upp­daterade versionen lyfts bland annat vikten av att lyfta frågor om sexualitet, samtycke och relationer.

»I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi«, konstateras i den nya skolplanen.

Samtidigt uppmanas läraren att »planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet« och i rektorns ansvarsuppgifter stadgas tydligt att det i detta arbete »är otillåtet med könsuppdelad undervisning i ett helt ämne« och att utrymmet att dela upp elever efter kön i utvalda delar av ett ämne är mycket begränsat« eftersom det kan leda till diskriminering.

De nya skrivningarna riskerar dock att motverka varandra. Ofta krävs just frånvaro av killar för att kunna prata öppet med tjejer om maktstrukturer, våld och sex, något som alltså kan försvåras av den nya skolplanen.
 


Unga våldsutsatta söker stöd på nätet

Tjejjourernas stöd och möjligheten att anonymt söka stöd online har stor betydelse för unga tjejer som utsätts för
våld av killar. Det visar en studie som utförts på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Denna typ av lågtröskelstöd är viktig, konstaterar man, samtidigt som man framhåller att det är viktigt med offentligt stöd som kan ta vid där ideella verksamheters mandat tar slut.


Kvinnors krav på G7 i maj

I april samlades kvinnoorganisationen Women7 inför G7-­mötet i maj. Man samlades runt en rad krav på G7-länderna när det gäller arbetet för jämställdhet:

  • G7-länderna ska öronmärka 20 procent av världens bistånd för insatser som motverkar ojämställdhet.
  • G7 och G20-länderna ska upprätta gemensamma indikatorer för att övervaka jämställdheten i länderna.
  • Länderna ska ratificera FN:s kvinnokonvention Cedaw och öka investeringarna i omvårdnadsekonomin och den sociala infrastrukturen med minst två procentenheter av BNP.
  • Det ska vara total jämställdhet mellan kvinnor och män i det politiska livet.
  • Kvinnors rätt till självbestämmande när det rör den egna kroppen ska prioriteras.

 


Sammanställning av myndigheternas arbete med mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt alla pågående myndighetsuppdrag om mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt är de över 300 stycken och finns samlat på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.
 


Små framsteg för jämställdheten

Åtgärder har gett resultat inom flera områden även om utmaningar kvarstår. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i sin årliga resultatrapport, som nyligen lämnades in till regeringen. Satsningar på förlossningsvården har varit till fördel för gravida och födande kvinnor. Insatser för utrikesfödda kvinnor har ökat gruppens etablering på arbetsmarknaden. Även när det gäller mäns våld mot kvinnor har exempelvis länsstyrelserna satt in en bredd av insatser i det förebyggande arbetet.
 


Abortpiller godkänns i Japan och förbud stoppas tillfälligt i USA

Samtidigt som diskussionen om att förbjuda abortpiller går höga i USA, har det nyligen godkänts i Japan. Trots att abortpiller har använts under de senaste 30 åren och idag finns godkända i över 80 länder har det fram tills nu varit olagligt i Japan. I USA har Högsta Domstolen tillfälligt blockerat beslutet att stoppa pillret i Texas. Orsaken är de pågående rättstvisterna i saken.
 


Svartsjuka är inte romantiskt

Svartsjuka är inte romantiskt är en kampanj som lyfter frågan om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen startade 2016 och pågår årligen under februari och mars. Syftet är att uppmärksamma unga på vad en bra relation kan vara, vad våld är och var det finns stöd och skydd att få vid vålds­utsatthet och utövande av våld. Kampanjen drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polis­myndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter.
På webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt (svartsjukaarinteromantiskt.se) finns samlat metodmaterial.

Foto: Sydney Sims, Unsplash