Kvinnliga former och manliga normer

2-2017, illustration Lisa Medin

Hur jämställt är jämställdhetsarbetet?

Det är inte bara kvinnor och tjejer som ska tjäna på att samhället blir jämställt. Män och killar vill också dra fördel av kampen mot sexism och kvinnoförtryck. Manligt jämställdhetsarbete har därför fått stort genomslag på senare år och också blivit rikligt belönat med skattepengar. För landets tjejjourer och kvinnojourer ser läget dock inte lika ljust ut

Text: Andréa Hillgren | Illustration: Lisa Medin

Män som kämpar för jämställdhet är värda all uppmuntran. Detta obestridliga faktum har välkomnats av både opinionsbildare och beslutsfattare och fått regeringen att satsa extra på män och killar som vill förverkliga den feministiska visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.Kvinnotryck har valt att titta lite närmare på den manliga jämställdhetsaktivismen, dess uttryck och finansiering, och ställt den i relation till tjejjourernas och kvinnojourernas ideella arbetsinsatser och finansiella läge. Som exempel på offentligt finansierade jämställdhets­projekt för och av män/killar valdes Riksorganisationen Män för jämställdhet.

enom granskning av verksamhetsberättelser och årsredovisningar mellan åren 2013 och 2016 kan vi kartlägga hur stora summor som delas ut till kvinno- och tjejjourerna respektive Män för jämställdhet och vad pengarna går till.

Kvinno- och tjejjourer

Varje år avsätts 100 miljoner i verksamhets- och organisations­bidrag till kvinno- och tjejjourerna. Dessa summor fördelas av Socialstyrelsen efter ansökan. Kvinnojourernas verksamhetsbidrag går till bland annat skyddat boende dit våldsutsatta kvinnor även får ta med sig barnen, stödgrupper, samtal, administration och praktiska insatser som att hjälpa till att upprätta polisanmälan och delta med råd och stöd under rätts­­processer. Tjejjourerna stöttar unga tjejer via chattar och samtal, samt arbetar förebyggande i bland annat skolor. Organisationsbidrag är den del av bidraget som blir över efter att jourerna ansökt om verksamhetsbidrag och fördelas på riksnivå. Utöver detta kan jourerna, likt andra organisationer, söka bidrag för kunskapsutveckling för att bättre kunna bemöta eller ge stöd i särskilda lokala projekt utöver ordinarie verksamhet. Det mesta arbetet som utförs på jourerna är ideellt.

Bidragspengar till jämställdhetsprojekt för och av män

Regeringen har slagit fast att man vill satsa extra pengar på projekt som fokuserar på killar och män. Under 2017 stationeras nio miljoner ut av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), av dessa fördelas två miljoner i första hand till projekt som stödjer pojkars och mäns arbete för jämställdhet.

De största projekten i Sverige ägs av riksorganisationen Män för jämställdhet som tillsammans med Make Equal bland annat drivit det våldsförebyggande projektet »Fatta Man« under åren 2014–2017. Machofabriken är ett webb/videoprojekt med kortfilmer om maskulinitet. Fatta Man nådde ut brett 2014, då de lanserade låten »Det börjar med mig« som berör mäns ansvar. Artisterna som medverkade var Adam Tensta, Erik Rapp, Parham och Zacke.

Redovisningsplikt

För att jourerna ska ha rätt till verksamhets-, organisations- eller projektstöd från Socialstyrelsen och/eller MUCF måste de i sin ansökan tydligt redovisa målen med verksamheten. Likaså måste de årsvis redovisa hur budgeten använts. Verksamhetsberättelser återfinns på Socialstyrelsens och MUCF:s hemsida.

Projektstöd från en av Män för jämställdhets största inkomstkälla, Arvsfonden, kan sökas i klumpsummor tre år i taget med redovisningsplikt varje år. Verksamhetsberättelserna återfinns på Arvsfondens hemsida.

Slutsatser

Anslagen (organisationsstödet) till kvinnojourernas organisationer ligger fast under en fyraårsperiod, efter det uppger Socialstyrelsen att de inte vet vad som händer med bidragsnivåerna utöver verksamhetsbidragen. Kanske söker sig flera jourer till projektbaserad inkomst och hoppas på ökade anslag från icke-statliga organisationer. Anmärkningsvärt är dock att tjejers och kvinnors behov av stöd och skydd har ökat, liksom jourernas behov av upprustade lokaler, medan anslagens framtid är osäker och bidragen minskar.

Bidragen till Män för jämställdhet har ökat, främst på grund av utökat samarbete med andra organisationer och beviljade projektansökningar från icke-statliga förbund.

 


Män för jämställdhet

Organisationen har beviljats bidrag av Socialstyrelsen, MUCF, Arvsfonden, Västerås kommun och Sida.
Projektmedlen har bland annat använts till att driva våldsförebyggande samtal på skolor, omsorgsarbete genom avlönade pappagruppsledare och fika­­grupper med samtal om maskulinitets­normer. Ökningen från 2014–2015 beror fram­förallt av det då uppstartade projektet »Fatta MAN«.
 

 


Roks

Siffrorna anger organisationsbidrag från staten, samt projektbidrag från bland annat MUCF, Arvsfonden Eja och Länsstyrelsen.
Projektmedlen har bland annat använts till kunskapsutveckling för jouranställda med utbildningar inom bemötande och samtalsmetodik. Jourarbetare från hela landet fick lära sig mer om hur att hantera självskadebeteende, ätstörningar, våld i hederns namn och hur att nå ut till papperslösa kvinnor.
 

 


Unizon

Siffrorna anger organisationsbidrag från staten, samt projektbidrag från bland annat MUCF, Arvsfonden Eja och Länsstyrelsen.
Projektmedlen har bland annat använts till kunskapsutveckling för jouranställda med utbildningar i hur att leda en jour, förbättrade stödsamtal
till sexuellt våldsutsatta kvinnor och tjejer, upprustning av lokaler på kvinnojourer och sommarläger för våldsutsatta kvinnor och tjejer.
 

 


 

Män för jämställdhet

Riksorganisationen Män för jämställdhet (MÄN) är en ideell organisation som startades 1993 och arbetar våldsförebyggande i feministiskt syfte. Flera projekt
startas årligen i samarbete med andra organisationer.

Aktuella projekt i urval

 • Projektet Machofabriken är en verksamhet som ägs gemensamt av Unizon, Roks och MÄN. Det är en webb- och videobaserad utbildningsbas som producerar
  medialt material om maskulinitetsnormer.
 • Fatta Man är ett projekt som MÄN och Make Equal äger. Fatta Man arbetar med förebyggande samtal för att pojkar och män ska ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för sexuellt samtycke.
 • Pappagrupperna diskuterar rollen som pappa och ansvarig förälder på vårdcentraler.

 

Exempel på behov och aktiviteter som grund för bidragsansökan

Män för jämställdhet

 • Inspelning av poplåt där kända artister rappar
 • Våldsförebyggande samtal på skolor
 • Omsorgsarbete genom avlönade pappagruppsledare
 • Fikagrupper med samtal om maskulinitetsnormer

Kvinno- och tjejjourer:

 • självskadebeteende ätstörningar
 • våld i hederns namn
 • sätt att nå ut till papperslösa kvinnor
 • hur man leder en jour
 • förbättrade stödsamtal med sexuellt våldsutsatta kvinnor och tjejer
 • upprustning av lokaler
 • sommarläger för våldsutsatta kvinnor och tjejer