Kvinnokonventionen granskade Sverige

I oktober granskades Sverige av CEDAW, en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Målet med Kvinnokonventionen är att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Varje land granskas vart fjärde år av en expertkommitté för att se om det gjorts tillräckligt för att följa konventionen. Roks ordförande och vice ordförande, Jenny Westerstrand och Adine Samadi deltog digitalt i mötet. Ur Jenny Westerstrands anförande:

– Vi är mycket oroliga över att det (i Sverige) har införts ett »jämställdhetsperspektiv« istället för en feministisk makt- och könsanalys, för att detta raderar den sanna och existerande intressekonflikten på många centrala områden, inte minst när det gäller vårdnad. […]

– Sverige har följaktligen vänt sig bort från våra rekommendationer och analys av det politiska fältet i många år nu.

Jenny Westerstrand, Roks

Jenny Westerstrand håller digitalt anförande inför CEDAW.