Män tar äran – kvinnor tar ansvar

Myten om att mod och tapperhet är manliga företeelser kraschlandar i verkligheten. För där är kvinnor modigare. Men kvinnors mod styrs inte av svällande egon som skriker efter medaljer och publik. Därför skyms kvinnliga hjältedåd av mäns behov av att visa sig på styva linan. Nu kapar vi linan.

Text: Unni Drougge | Illustration: Lisa Medin

De två amerikanska psykologiprofessorerna Selwyn W. Becker och Alice H. Eagly har gjort en jämförande studie av kvinnor och män som riskerat sina egna liv för att kunna rädda andras. Vad de fann var följande:

  • Bland dem som hjälpte judar att gömma sig och fly undan Hitlers utrotningsjakt var majoriteten kvinnor. Dessa insatser medförde stor fara för deras eget liv och risken för upptäckt var ett ständigt hot. Många fick också sätta livet till.
  • Vid njurdonationer är det flest kvinnor som donerar medan det är flest män som får en donerad njure.
  • Volontärarbetare som utan ekonomisk vinning ansluter sig till hjälporganisa­tioner med posteringar i riskutsatta områden utgörs i betydligt högre grad av kvinnor än av män.

Av den omfattande studien går det också att utläsa skillnader i drivkrafterna bakom mäns respektive kvinnors heroiska bedrifter:

  • Kvinnors val att gripa in för att rädda liv och minska lidande härrör som regel ur en inre övertygelse om vad som är mora­liskt rätt, oavsett om denna stämmer överens med den rådande meningen. Initiativen är ofta individuella och agerandet sker med hänsyn till vad som bäst gagnar dem som befinner sig i nöd.
  • När män visar hjältemod har de i avse­värt högre utsträckning stöd från en organiserad grupp, exempelvis brandkåren, en polisstyrka eller ett militärförband. Män tycks också eftersträva en god belöning för sina insatser i form av utmärkelser, befordran och berömmelse. Motiven bakom deras hjälte­gärningar uppges ofta vara en vilja att tjäna en abstrakt högre makt, exempelvis nationen, folket, säkerheten, demokratin eller Gud.

Patriarkatet har gjort kvinnor modigare, mentalt starkare och mera självständiga än män.

Generellt är män dessutom benägna att ta risker som inte bara kan kosta deras eget utan även andras liv. Den bristande riskbedömningen medför också att dödsolyckor bland män är mer än dubbelt så vanliga än bland kvinnor.

Det som styr kvinnors och mäns olika beslutsprocesser och handlingsmönster när andras liv är i fara är dock ingen natur­lag, påpekar forskarna, utan går enkelt att härleda till könsrollsbundna förväntningar och begränsningar.

Dessa könsroller som skapats och upprätthålls av patriarkatet har alltså gjort kvinnor modigare, mentalt starkare och mera självständiga än män, som enligt sin könsbestämda matris istället formats till bekräftelsesökande och auktoritetsbundna flockvarelser.

Kanske är det inte så konstigt att de då måste få trösta sig med sina fina medaljer.


Kolla vad balla killar pallar (och som inte impar på tjejer)

Åka rullskridskor i bergochdalbana

Foto The Meta Picture

Supa sig ännu dummare

Foto Pixabay

Spela bort sina pengar

Foto Shutterstock

Äta spindlar och småkryp

Foto Bear Grylls, Discovery