Otillräckligt om våldsfri uppväxt

En uppväxt fri från våld

Roks har yttrat sig om utredningen om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. I remissvaret välkomnas att frågan lyfts upp på den politiska dagordningen och att regeringens ansvar tydlig­görs. Roks ställer sig också positiv till förslagen om att utbilda fler barnutredare och certifiera målsägandebiträden.

Däremot är man tveksam till att en nationell strategi skulle tjäna sitt syfte eftersom den övergripande ansatsen på »allt våld« leder till att problemen inte blir adekvat adresserade.

Roks uttrycker också stor oro för att strategin, genom att den inlemmas i länsstyrelsernas arbete mot mäns våld mot kvinnor, bidrar till att devalvera det arbetet utan att för den skull förbättra situationen för barn. I övrigt pekar man på att de avsatta resurserna är otillräckliga för det arbete som föreslås.

Illustration iStock
Illustration: iStock