Foto Julia Lindemalm

Proppen om skyddat boende klar

Regeringen har fattat beslut om propositionen »Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende«. Reformen är starkt kritiserad från kvinnojourrrörelen, inte minst Roks, som ser en stor risk att den ideella sektorn utarmas och att jourernas skyddade boenden måste stängas. Propositionen skickas nu vidare till riksdagen för beredning innan beslut fattas under våren.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Den aktör som redan bedriver ett skyddat boende när kravet på tillstånd införs måste ansöka senast den 1 augusti 2024 för att få fortsätta att bedriva verksamheten. Kommuner behöver inte ansöka om tillstånd men kommer att bli skyldiga anmäla skyddade boenden till IVO:s omsorgsregister. 

Socialstyrelsen håller som bäst på att ta fram de kvalitetsindikatorer som ska gälla för skyddat boende. De ska enligt plan skickas på remiss hösten 2024 och gälla från 2025. Sveriges Kommuner och Regioner ser för närvarande
också över möjligheterna att ta fram ett ramavtal för kommunernas upphandling av skyddade boenden. I den processen kommer kvinnojourerna att rådfrågas.

Av Roks jourer är det drygt 80 procent som ser tillståndsplikten som en utmaning, administrativt eller innehållsmässigt, och över hälften av dem som har skyddat boende tvekar, eller har bestämt sig för att inte söka tillstånd. Det visar en enkätundersökning som Roks kansli låtit göra.