Slöjförbud orsakade storbråk på kvinnojour

Trots den stora kunskapen inom jourrörelsen om våldets olika uttryck uppstod ändå en stormig konflikt på en kvinnojour när hedersvåld ingick bland andra våldsformer i en presentation som skulle visas för allmänheten.

Text: Unni Drougge | Foto: Amazon

Det finns nog ingen inom jour­­rörelsen som vill tona ner de öde­sdigra konsekvenserna för kvinnor och flickor som lever i en heders­kontext. Det är ett våld som också medför allvarliga konsekvenser för själva jourverksamheten. För att kunna erbjuda skyddat boende åt dem som är utsatta för hedersvåld krävs ofta särskilda säkerhetsanordningar, vilket i sin tur öppnat upp för privata aktörer att konkurrera med boenden som endast garanterar fysiskt beskydd men som saknar kvinnojourens alla andra stödåtgärder – det som även öppnar en väg ut ur våldet.

Inåt är hedersvåldsproblematiken således en stor fråga på flera plan för Roks och medlemsjourerna, men hur ska frågan föras fram utåt? Den osäkerheten ställdes på sin spets för något år sedan när en mellansvensk kommun erbjudit den lokala kvinno­jouren att komma med ett bidrag till en planerad julutställning, där flera andra aktörer deltog. Jouren bildade en grupp som skulle färdigställa bidraget, och idén var att visa hur julen kan se ut bakom fasaden i svenska hem. Det färdiga resultatet visade tre olika scener där män utövade våld mot kvinnor och/eller barn.

I en av familjerna skulle det heders­betonade våldet gestaltas, varför kvinnorna försågs med hijab. Jourens ledning ansåg emellertid att det var olämpligt att visa ett »muslimskt« hem där våld förekom och där kvinnorna var undergivna och utsatta, att det skulle tolkas felaktigt av allmänheten och för­stärka stereotyper och fördomar om muslimers familjeliv. Därför underkände styrelsen arrangemanget, som fick skrotas i sin helhet. Jourkvinnorna som ägnat mycket tid och ideellt engagemang åt att genomföra idén blev upprörda och kände sig trampade på av styrelsebeslutet som de menade hade fattats över deras huvuden. Utställningsgruppen tyckte också att styrelsemedlemmarna själva var fördomsfulla eftersom de utgått från att det bara är muslimer som bär slöja och att våld i hederns namn är en muslimsk företeelse, när detta även förekommer bland kristna.

Oenigheten utlöste en bitter fejd på jouren och slutade med uppsägningar och djup ovänskap.
Fotnot. Kvinnotryck tar inte ställning i exemp­let ovan. Anledningen till att vi återberättat denna historia är att den i det lilla återspeglar svårigheten att rama in hedersvåldets både komplicerade och infekterade problematik.
/Red