Var kommer barnen in?


Regeringen beslutade i juni 2014 att tillsätta en utredning som skulle utvärdera vårdnadsreformen som genomfördes 2006. Den huvudsakliga uppgiften var att undersöka hur regler om vårdnad, boende och umgänge tillämpas och om de behöver förändras. Resultatet blev »SOU 2017:6 Se barnet!

«Utredningen möttes av omfattande kritik från såväl Roks och stora delar av kvinnorörelsen som från många andra remissinstanser. Åsa Lindhagen, som då var socialborgarråd i Stockholm stad, pekade liksom de flesta kritiker på att det inte tagits minsta hänsyn till den våldsproblematik som kan finnas i många tvister om vårdnad, boende och umgänge.

År 2016 tillsatte regeringen en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende: »SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter.« Bland annat föreslås att skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga (typ HVB-hem) och att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Förslagen kommer att innebära högre kostnader för dem som erbjuder kvinnojoursplats eller skyddat boende.

Åsa Lindhagen deltog i den hårda kritiken mot även denna utredning, däribland kravet på att båda föräldrarna måste ge sitt medgivande till insatser för barnen som socialtjänsten erbjuder. Lindhagen tvivlade på att den våldsutövande föräldern (oftast pappa, reds anm) skulle säga ja till detta.