Kvinnotryck tar paus och kommer igen

Kvinnotryck är Roks medlemstidning. Det är en tidning som har utvecklats genom åren, med tonvikten lite olika lagd.

En fråga har varit om Kvinnotryck ska rikta sig inåt och spegla rörelsen, vara mer intern, eller om den ska vara en skrift som vänder sig utåt, med svagare koppling till Roks som organisation. Under senare år har linjen med svagare intern koppling valts. Nu vill årsmötet ändra på det. Styrelsen tror att det är bra, samtidigt som själva uppdelningen i inåt/utåt är fel ställd.

Kvinno- och tjejjoursrörelsens frågor är storpolitiska frågor. Såväl vårt sätt att organisera oss som våra kunskaper och metoder har bäring på frågor av yttersta allmän vikt. Samtidigt lever vi i en tid då jourrörelsen och hela det civila samhället håller på att stöpas om i grunden. Ändå är det få journalister som kan något om utvecklingen, eller om oss, och ännu färre som skriver om frågorna. Här har Kvinnotryck en mycket viktig uppgift att fylla.

Styrelsen har tillsatt en grupp som ska arbeta fram till årsmötet med det omtag årsmötet beslutat om. Under tiden tar den ordinarie utgivningen av Kvinnotryck en paus.

Styrelsen tackar redaktör Unni Drougge för hennes arbete med att skapa en intresseväckande tidskrift.

Kvinnotryck är ett guldägg och vi fortsätter att utveckla vår medlemstidning, som den oerhört intressanta, viktiga och glimrande rörelse vi är.

Roks styrelse